Projekbeskrivelse

I Vordingborg Kommune ønskede man at styrke den strategiske ledelsesindsats på tværs af de organisatoriske ’siloer’ for at skabe mere sammenhængskraft, refleksionskraft og handlekraft. Kommunens ledere skulle rustes til sammen at løfte nye velfærdsudfordringer samtidig med varetagelsen af ’sikker drift’.

Sammen med Connector valgte direktionen og en udviklingsgruppe at igangsætte et forløb, der ikke kun har haft fokus på udvikling af ledelseskompetencer, men også på udvikling af organisationen. Forløbets ambitioner var at:

Skabe klarhed over chefernes dobbeltrolle som chef for egen enhed, men også for helheden.
Nytænke velfærdschefens kerneopgaver gennem dialoger om, hvad der skaber værdi for borgerne, hvordan der kan mobiliseres ressourcer i og uden for organisationen – og stimuleres til nytænkning og mod.
Skabe klarhed i ledelseskæden med tydelige krav til ledelse af organisation, ledelse af ledere og ledelse af medarbejdere/opgaven.
Udvikle chefgruppen fra en gruppe af ledere til en ledelsesgruppe med fokus på både samspillet og den interne dynamik i gruppen og udvikling af det tværgående samarbejde.
Udvikle og styrke samspillet i direktionen med henblik på at skabe grobund for det tværgående samarbejde helt fra toppen.
Formulere og skabe dialog om et nyt ledelsesgrundlag, der rummer ovenstående ambitioner. Det har været bragt i spil i flere omgange for at gøre ’ord på glittet papir’ til en meningsfuld praksis mættet med hverdagseksempler.
Udvikle et LUS-koncept – og at afprøve og implementere det.
Et andet element var at styrke innovationstænkningen og det tværgående samarbejde om at løse konkrete velfærdsudfordringer. Connector har understøttet chefgruppen i at arbejde innovativt og med konkrete pre-jekter som en del af ledelsesudviklingsforløbet.

Connectors tilgang til forløbet har været at kombinere dialogiske processer (fx på 12-12 seminarer, temadage, storledermøder, i ledernetværk), hvor styrkelsen af tillid, samspil og ejerskab har fået plads, med udviklingen af konkrete styringsredskaber (fx ledelsesgrundlag og LUS-koncept), der medvirker til at skabe værdi for borgerne.

Opgaven blev udført i 2014 og 2015

Konsulenter: Astrid Perregaard og Mette Clausen