Projekbeskrivelse

Lige om lidt er det 20 år siden der for første gang blev indført lovgivning om udarbejdelse af kvalitetsstandarder. Har kvalitetsstandarderne fulgt med tiden eller bliver de ”bare” år efter år ajourført som led i justeringen af serviceniveauet?

Connector A/S har i 2017 bistået en kommune, der satte sig for at foretage en mere gennemgribende revurdering og nytænkning af kvalitetsstandarden som styringsredskab.

Kommunen havde erkendt, at kvalitetsstandarden, i forsøget på at tjene flere formål og flere målgrupper (politikere, myndighed, leverandører og borgere), havde fået sat sig mellem ”flere stole”. Den borgerrettede del stod ikke mål med kommunens ambitioner om målrettet, forståelig og professionel kommunikation med borgerne. Kvalitetsstandarderne var efterhånden blevet så omfattende og uoverskuelige, så de ikke skabte et tilstrækkeligt kvalificeret grundlag for at gøre serviceniveauet styrbart for politikerne. Og sidst men ikke mindst, havde de seneste års udvikling skabt behov for større vægt på forebyggelse, fleksibilitet og rehabilitering samt understøttelse af en mere tværgående og helhedstænkende dækning af borgerens behov. Overgangen til Fælles Sprog 3, og et kommende udbud af hjemmepleje, blev den udløsende faktor på at gøre noget.

Vi vil fremhæve følgende pointer:

Opdel kvalitetsstandarden i forhold til de forskellige målgruppers behov

Der er muligheder indenfor lovgivningens rammer for at nytænke kvalitetsstandarder. Én samlet struktur kan ikke imødekomme de forskellige målgruppers behov og formål:

  • For politikerne skal kvalitetsstandarden give dem en reel mulighed for at fastlægge serviceniveauet gennem synlige parametre og mulighed for konsekvensvurdering
  • Myndigheden har brug for, at kvalitetsstandarden giver et operationelt grundlag for tildeling af ydelser, der sikrer en ensartet behandling af borgerne og samtidig skaber et forvaltningsgrundlag, som understøtter forebyggelse og rehabilitering
  • Overfor leverandørerne skal kvalitetsstandarden opstille klare kvalitetskrav for udførelsen af ydelser og dermed også skabe et grundlag for tilsyn og løbende kvalitetsopfølgning
  • For borgerne skal kvalitetsstandarden afstemme forventningerne til, hvad man kan få af hjælp og støtte, når behovet opstår. Det skal være læsevenligt, struktureret og afbalanceret ift. detaljeringsgrad.

Der er tale om en omfattende opgave

Hvis man som kommune for alvor skal nytænke kvalitetsstandarden som styringsredskab, skal der tænkes i en involverende proces med medarbejdere, borgere og meget gerne politikere – det gør den efterfølgende implementering nemmere.

Når man gennemfører ændringer i strukturen for kvalitetsstandarden, griber det ind i mange ting. Øvelsen i sig selv vil synliggøre ”missing links” i kæderækken af beslutninger om justeringer af serviceniveauet hen over årene, som der skal rettes op på. Derfor er det en også en ressourcekrævende opgave.

Konsulenter på opgaven: Morten Friis Hein og Søren Truelsen